Algemene voorwaarden

 1. Toepasselijkheid

 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Deansshop & Eldra’s Forest VOF en op alle met Deansshop & Eldra’s Forest VOF aangegane overeenkomsten.

 

1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.

 

1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.

 

1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Deansshop & Eldra’s Forest VOF is ingestemd.

 

1.5 Onder “Koper” wordt iedere bezoeker verstaan dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Deansshop & Eldra’s Forest VOF in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

 

1.6 Deansshop & Eldra’s Forest VOF behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

 

1.7 Door het gebruik van de internetsite van Deansshop & Eldra’s Forest VOF en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

 

1.8 Deansshop & Eldra’s Forest VOF is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

 

1.9 “Deansshop & Eldra’s Forest VOF”alsmede alle logos, afbeeldingen en tekeningen op elk medium (web, flyers, stickers, posters, …) uitgegeven door Deansshop & Eldra’s Forest VOF zijn als handelsmerk beschermd. Elke reproductie is strikt verboden

 

 1. Offertes

 

2.1 Al de door Deansshop & Eldra’s Forest VOF opgemaakte offertes zijn geldig gedurende 5 dagen, tenzij anders aangegeven.

 

2.2 De verkoop van alcohol aan minderjarigen is verboden. Het amendement op de Belgisch Staatsblad van 31/12/09 legt een specifieke leeftijdsgrens voor de verkoop vanen de dienstverlening betreffende alcoholische dranken aan jongeren en stelt: “Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan jongeren onder 16. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol.”. Bovendien, zoals de wet van 28 december 1983 herinnert, is het nog steeds verboden om gedistilleerde dranken aan minderjarigen te verkopen, aan te bieden of te serveren; De zogenaamde “sterke” alcoholen (wodka, whisky, breezers, rum, etc.) zijn onder de18 jaar verboden. Door uw bestelling op deze website, verklaart U dat U meerderjarig bent.

 

 1. Betaling

 

3.1 Bij bestellingen via de internetsite kan enkel via bankbetaling (handmatige overboeking op onze bankrekening) worden uitgevoerd. Deansshop & Eldra’s Forest VOF kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid

 

4.1 Voor door Deansshop & Eldra’s Forest VOF geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden volgens de Belgische wet tenzij nadrukkelijk anders aangegeven. Deansshop & Eldra’s Forest VOF hanteert een garantietermijn van de fabrikant van het artikel

 

4.2 Deansshop & Eldra’s Forest VOF is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Deansshop & Eldra’s Forest VOF. Deansshop & Eldra’s Forest VOF is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

4.3 Indien Deansshop & Eldra’s Forest VOF, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

 

4.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Deansshop & Eldra’s Forest VOF aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is

 

4.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Deansshop & Eldra’s Forest VOF behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

 

4.6 De Koper is gehouden Deansshop & Eldra’s Forest VOF te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Deansshop & Eldra’s Forest VOF mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

 

4.7 Het is mogelijk dat Deansshop & Eldra’s Forest VOF op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Deansshop & Eldra’s Forest VOF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

 

4.8 De volgende productsoorten hebben wegens de aard van deze producten een beperkte garantie: Verlichtingsdelen: Geen garantie op condensvorming en gloei/halogeenlampen zelf. Bodystylingsdelen, waaronder alle polyester producten: Geen garantie op pasvorm.

 

 1. Overmacht

 

5.1 In geval van overmacht is Deansshop & Eldra’s Forest VOF niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 

 1. Intellectuele eigendom

 

6.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Deansshop & Eldra’s Forest VOF, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

6.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, of andere voortbrengselen, alsmede -al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

6.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Deansshop & Eldra’s Forest VOF, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

 

 1. Annuleringen

 

7.1 In het geval de koper een bestelling, of bestelde producten wil annuleren nadat een orderbevestiging en/of een betaling heeft plaatsgevonden, heeft Deansshop & Eldra’s Forest VOF het recht de Koper een factuur te sturen van de door Deansshop & Eldra’s Forest VOF gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten en administratiekosten. Deze kosten bedragen 80% van de hoofdsom met een minimum van € 50,-

 

7.2 De Koper kan de verkoopovereenkomst alleen annuleren middels een schriftelijk verzoek. Dit kan per brief, of email. Mondelinge annuleringen zijn niet geldig. Een overeenkomst is pas geannuleerd wanneer een annuleringsverzoek door Deansshop & Eldra’s Forest VOF schriftelijk aan de Koper is toegezegd/bevestigd.

 

7.3 Goederen die speciaal voor een type auto besteld zijn kunnen niet geannuleerd worden, tenzij een schriftelijke overeenkomst binnen de 5 dagen na de bestelling en dit mits een annulatie vergoeding van 90% van het bedrag van de besteling.

 

 1. Diversen

 

8.1 Deansshop & Eldra’s Forest VOF is gevestigd te Wemmel , Fr. Robbrechtsstraat 201 (1780) en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 0765695333. Het BTWidentificatienummer is BE0765695333. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Deansshop & Eldra’s Forest VOF, Fr. Robbrechtsstraat 201, 1780 Wemmel, BELGIE of naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite.

 

8.2 Wij zijn bereikbaar voor informatie op werkdagen van 18.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10 uur tot 18 uur. Zij zijn ook te bereiken op het e-mail adres: info@eldrasforest.be.

 

8.3 Binnen 2 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door onze klantenservice. Deansshop & Eldra’s Forest VOF doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

 

 1. Afbeeldingen

 

9.1 Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.

 

9.2 Alle door of in opdracht van gebruiker gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van gebruiker en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt.

 

 1. Prijzen

 

10.1 De goederen van gebruiker worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van gebruiker.

 

10.2 Voor orders kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd.

 

 1. Verzending/aflevering

 

11.1 Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Deansshop & Eldra’s Forest VOF

 

11.2 Tenzij anders overeengekomen, bepaalt Deansshop & Eldra’s Forest VOF de wijze van verzending. In geval de koper de eigen wijze van verzending heeft gekozen, zijn al de kosten hiervoor voor zijn rekening en reizen de goederen voor risico van de koper. Deansshop & Eldra’s Forest VOF draagt het risico van de goederen af op het ogenblik waarop de goederen hun kantoren verlaat.

 

11.3 Deansshop & Eldra’s Forest VOF behoudt zich het recht voor bestelde goederen in deelzendingen te leveren en te factureren.

 

11.4 Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. Deansshop & Eldra’s Forest VOF zal hiervoor een bijkomende faktuur opstellen van 10€ per dag aan stallingskosten.

 

11.5 Deansshop & Eldra’s Forest VOF is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen.

 

11.6 Als het pakket naar ons teruggestuurd wordt op grond van “onvolledig adres” of “verkeerde adres”, verbindt Deansshop & Eldra’s Forest VOF zich ertoe contact op te nemen met zijn klant om hem op de hoogte te stellen en verdere informatie over het adres of een nieuw verzendadres te vragen. De kosten van de nieuwe zending worden door de klant gedragen. De zendeing zal dan pas opnioeuw worden aangeboden ter verzending na het ontvangen van de betaling van de nieuwe faktuur voor het bijkomende transport Natuurlijk, in dit geval, hangt het beginpunt van de nieuwe levertijd af van de ontvangst van de gevraagde nieuwe adres informatie door Deansshop & Eldra’s Forest VOF.

 

 1. Leveringstermijnen

 

12.1 De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Deansshop & Eldra’s Forest VOF.

 

12.2 Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven.

Als een artikel op voorraad is zal deze binnen de 72uur na ontvangst van de betaling worden verzonden met onze vaste logistieke beheerder ( Bpost). Indien het artikel niet op voorraad is zal er een datum in de toekomst worden meegedeeld. Deze datum is niet binden daar wij afhangen van externe leveranciers

 

12.3 De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Deansshop & Eldra’s Forest VOF na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Deansshop & Eldra’s Forest VOF een termijn van minimaal 30 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.

 

12.4 Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Gebruiker. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Deansshop & Eldra’s Forest VOF of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

 

12.5 Indien Deansshop & Eldra’s Forest VOF een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

 

 1. Waarschuwing

 

13.1 Motor- / Autosport zijn extreem gevaarlijke sporten. Onze goederen geven geen garantie tegen verwondingen en/of fatale ongelukken. De koper is zich of dient bewust te zijn van dit gevaar.

 

13.2 Goederen bedoeld voor gebruik buiten de openbare weg zijn daar dan niet voor goedgekeurd en/of toegelaten en worden ook niet geacht daar gebruikt te worden.

 

13.3 De koper dient zich er zelf van te gewissen over de juiste toepassing en/of gebruik van de goederen.

 

13.4 Sommige artikels kunnen allergieën of andere aandoeningen teweegbrengen. Gelieve hiervoor steeds uw huisarts te raadplegen. Deansshop & Eldra’s Forest VOF kan onder geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden hiervoor.

 

13.5 Sommige artikels kunnen bij hun aankoop vergezeld worden van een techische fishe. Deze dient steeds te worden aangevraagd op het moment van de aankoop van deze artikels.

 

14.TERUGZENDING

 

14.1 De koper dient geconstateerde gebreken binnen de 24 uur na aflevering schriftelijk (per post of per mail) aan Deansshop & Eldra’s Forest VOF

 

14.2 Indien een klacht aanvaard wordt, is de verkoper enkel aansprakelijk voor het opheffen van het defect, met uitsluiting van elke schadevergoeding.

 

14.3 De verkoper aanvaardt geen klachten over een defect veroorzaakt door fout gebruik of slecht onderhoud. Dit is ook het geval indien het materiaal werd gereviseerd, getransformeerd, hersteld of gedemonteerd-zelfs gedeeltelijk-door personen die niet erkend zijn door de verkoper. Daarnaast zijn klachten ongeldig als het materiaal gebruikt werd in een omgeving die niet conform de specificaties os (temperatuur, vochtigheid, corrosieve of stoffige atmosfeer, schommelingen in elektrische spanning,…)

 

14.4 De verkoper aanvaardt alleen dat goederen teruggestuurd worden mits voorafgaande overeenkomst binnen 7 dagen na ontvangst van de koper. De goederen moeten steeds teruggestuurd worden in hun oorspronkelijke, nietverbruikte verpakking. De herstockeringskosten bedragen 80% van de waarde van de teruggenomen goederen, met een minimum bedrag van 50 euro. De terugzending gebeurt op kosten en risico van de koper, tenzij anders is overeen gekomen. U moet ons alsook het bewijs van uw aankoop in het verpakking terugzenden (kopie van uw factuur) Goederen die speciaal voor een type auto besteld zijn kunnen niet retour worden gestuurd

 

 1. Verantwoordelijkheid

 

Deansshop & Eldra’s Forest VOF kan in geen enkel geval worden verantwoordelijk gesteld. Alle aangeboden producten zijn uitsluitend voor doeleinden opgelegd door de fabrikant. Gebruik van onze onderdelen voor andere doeleinden is niet toegestaan.

 

16 Exclusieve Bevoegdheid – Toepasselijk Recht

 

Ieder geschil met betrekking tot huidig contract valt uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de verkoper afhankelijk van is. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de partijen als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en Deansshop & Eldra’s Forest VOF wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.